تصنیف باستر اسکروگز

شش داستان از غرب وحشی. هر داستان با فضایی متفاوت و نمایش شکوه و زیبایی طبیعت حکایتی از عشق و مرگ می کند.