ونوم

موجود بیگانه با "ادی" یکی می شود و یک ضد قهرمان به نام ونوم را تشکیل می دهند. موجودی که با همه خوی حیوانی اش تصمیم به قهرمان بودن می گیرد.