بازیکن شماره یک، آماده

در آینده ای نه چندان دور زندگی در فضای مجازی واقعی تر از جهان واقعیست. در جهان "اویسیس" که خالق آن هالیدی فقید است همه نوع کاری می توان کرد. حتی سکه های این جهان از پول هم بیشتر طرفدار دارد. آنجا جایی است که همه می توانند هر که می خواهند باشند و شانس موفقیت و پیشرفت برای همه یکسان است. اما نبرد اصلی برای دستیابی به سه کلید است که توسط هالیدی مخفی شده و کسی که به آنها دست یابد می تواند میراث هالیدی را تصاحب کند.