آقای عزیز نگاه نکن-قسمت سوم-شقایق فراهانی یک

گفتگویی صریح و بی تعارف با بانوان ستاره سینمای کشور که به طور اختصاصی در سامانه "اپیدو" عرضه می شوند.