موتورهای مرگبار

جهان بعد از جنگ جهانی سوم که به آن جنگ 60 دقیقه ای می گویند شکل جدیدی به خود گرفته. جزیره بریتانیا با قطعه زمینی که با نام گذرگاه غربی مشهور شده است به اروپا متصل شده است. شهرهای دنیا سوار بر چرخ‌هایی عظیم بر روی کره زمین سرگردانند و برای به چنگ آوردن آخرین منابع رو به پایان زمین با یکدیگر سر جنگ دارند. در این میان لندن با رهبری شخصی مرموز به دنبال یکی از اسرار باستانی دنیای قدیم است.