سیاره آبی 2 - قسمت اول - یک اقیانوس

پس از 16 سال دومین سری از مجموعه "سیاره آبی" با کمک فن آوری های جدید و صبر و حوصله مستند سازان چیره دستش به نمایش نادیده های سیاره ما می پردازد. دیدن زیست بومی بر پایه بزرگترین مشخصه سیاره زمین . آب .