مکانی ساکت

موجوداتی با قدرت شنوایی بسیار قوی به نسل بشر حمله کرده اند. آنها نابینا هستند اما کوچکترین صدایی را از فاصله دور می شوند. شهرها سقوط کرده اند و انسانها در جهانی آخرزمانی آواره دشت و صحرا شده اند. در این میان خانواده ای کوچک که بابت ناشنوا بودن دخترشان از توانایی زبان اشاره برخوردارند در تلاش برای بقا و حفظ کانون زندگیشان هستند. حامله بودن مادر و اتفاقی ناگوار چالش زندگی آنها را در این جهان سخت تر می کند.