تیزترین خودرو - قسمت اول - داوود بر علیه جالوت

کسانی که ماشین بازند می دانند که پرشتاب ترین و تیزترین خودرو حتما گرانترین خودرو نیست. تیونینگ و دوباره سازی یک خودرو دست ساز می تواند آن را از سوپر کارهای چند میلیون دلاری سریعتر کند.