برادران سیسترز

در میانه قرن نوزدهم و در غرب وحشی، یک جوینده طلا توسط دو برادر قانون شکن مورد تعقیب قرار می گیرد. برادرانی که رابطه عجیب و اسمی عجیب تر دارند برادران سیسترز ( به معنی خواهران). این دو برادر خونی رابطه پیچیده ای با هم دارند و داستان را به مسیر دیگری می برند.