با استعداد

ماری کودک باهوشی است که بعد از مرگ مادرش سرپرستی او به دایی فرانک واگذار می شود در همین بین مادربزرگ ماری از باهوش بودن نوه خود با خبر می شود و برای بدست آوردن سرپرستی آن تلاش می کند.