ورود

گفته می شود هر زبان جدید یک زندگی جدید است. اما آیا شما با یادگیری یک زبان شیوه فکر کسانی را که آن را اختراع کرده اند را هم بهتر درک خواهید کرد؟